Är lödning giftig?

De så kallade löddsrök eller löddampor anses vara giftiga. I vilken utsträckning detta är fallet och vilka hälsoproblem som ska frukta och när läser du i stor utsträckning i den här artikeln. Dessutom, vilka skyddsåtgärder bör alltid vidtas.

Fara på grund av löddsrök

Lödningsröket (dvs. de ångor som bildas under lödningen) består av flera komponenter:

  • ångorna från flödet
  • spritångor
  • Dross damm från partiet (innehåller ofta bly och andra tungmetaller i bly noter)
  • Fint damm och fint damm

Det finns också många andra farliga ämnen som vätebromid, blyoxider, hydrazin, kolofonium (vid användning som fluss), fosforpentoxid och några andra.

försiktighetsåtgärder

Om mer löds, bör en professionell sugkälla definitivt vara tillgänglig. Om man inte permanent lödar röken, men endast från fall till fall, är en god ventilation av rummet och ett öppet fönster tillräckligt. Under alla omständigheter får det resulterande löddämnet inte inhaleras.

Om du löser oftare, bör du skydda dig mer i stor utsträckning på grund av vissa blyföreningar.

Tips och tricks

Farliga löddammar produceras under både hård och mjuk lödning. Skydda dig alltid tillräckligt.

Video Board: Getting started with soldering